1
مجموع متراژ پروژه های اجراء شده

<– برای مشاهده کامل ستون‌ها در تلفن همراه، به چپ و راست بکشید –>

پروژه های انجام شده در سال 1402-1401

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفآدرسمرحله پروژه
مسکونیمهندس قنبر100009تهران، سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس خوش سیما30006تهران، امین حضورتائیدیه اخذ شده است
ورزشیمهندس شهبازی30003جاجرودتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس علی محمدی40006رودهنتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اسمائی600012تهران، هفدهم بخارستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اعیانی فرد40008تهران، وزراتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس لبافی100007تهران، جردنتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس محرمی20008تهران، جشنوارهتائیدیه اخذ شده است
اداریبانک شهر140004تهران، یافت آبادتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس مولایی1000012تهران، سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس میره ای20008تهران، فرمانیهتائیدیه اخذ شده است
اداری - تجاریمهندس سلطان محمدی50004تهران، اقدسیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس محمدی1000012تهران، جردنتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس فراهانی10006تهران، فاطمیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شیری10008تهران، گلشن دوستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نقی زاده30009تهران، انقلابتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس گیوه چیان30009تهران، تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس حسینی منفرد1500017تهران، اقدسیهتائیدیه اخذ شده است
اداری - تجاریمهندس اسدی50007تهران، جمهوریتائیدیه اخذ شده است
مجموع مساحت اجراء شده:

پروژه های انجام شده در سال 1402-1401

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفآدرسمرحله پروژه
تجاری - مسکونیمهندس لنگری100008تهران، مولویتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس بیگی30009تهران، هفتتائیدیه اخذ شده است
صنعتیمهندس کاظمی30002کهریزکتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس علی مراد40008تهران، جنت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نجفی600012تهران، ششم بخارستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس صارمی400010تهران، دوم بخارستتائیدیه اخذ شده است
فرهنگی - ورزشیمهندس لطیفی100002پردیستائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اسماعیلی20008تهران، میدان سپاهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس پور وثوقی1400010تهران، شهر ریتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شمس1000014تهران، ازگلتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس غلامی20008تهران، شریعتیتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس دریاب800011تهران، میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نوبخت90009تهران، چیذرتائیدیه اخذ شده است
سولهمهندس شریف30002تهران، تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس علیدوست10006تهران، وحدت اسلامیتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس بحرالعلومی30004تهران، بازارتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس مهابادی1000015تهران، فرمانیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس گل محمدی1300011تهران، نیاورانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس روحانی30009تهران، تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مجموع مساحت اجراء شده:

پروژه های انجام شده در سال 1402-1401

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع مصالح مقاوم حریقآدرسمرحله پروژه
تجاریمهندس ارجمندزاده40007مصالح بناییتهران، بازارتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس مرادی20006مصالح بناییتهران، بازارتائیدیه اخذ شده است
مسکونی - تجاریمهندس قره گوزلو1200012مصالح بناییتهران، فرمانیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس طالبیان1000011مصالح بناییتهران، فرمانیهتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس یحیی زاده40007مصالح بناییتهران، خیامتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس لنگرودی30009مصالح بناییتهران، مطهریتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس کریمی50009مصالح بناییتهران، میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس بیاتی50009مصالح بناییتهران، میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نبوی300010مصالح بناییتهران، نیاورانتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس جلیلی30004مصالح بناییتهران، آرژانتینتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس حمیدی نژاد500010مصالح بناییتهران، مهرآبادتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس رمضانی فر800010مصالح بناییتهران، ونکتائیدیه اخذ شده است
اداری-تجاریمهندس محمدی500010مصالح بناییتهران، ملاصدراتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس مقدم30004مواد معدنی FR1700تهران، عباس آبادتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس حسنی20005مصالح بناییتهران، پیکان شهرتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس احمدی300010مصالح بناییتهران، تجریشتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اسادوریان20009مواد معدنی FR1700تهران، نارمکتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس رضایی65007مواد معدنی FR1700تهران، بازارتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس کوزه گران500010مصالح بناییتهران، ولیعصرتائیدیه اخذ شده است
مجموع مساحت اجراء شده:90,500متر مربع

پروژه های انجام شده در سال 1401-1400

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع مصالح مقاوم حریقآدرسمرحله پروژه
مسکونیمهندس فراهانی10006مصالح بناییتهران، فاطمیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شیری10008مصالح بناییتهران، گلشن دوستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نقی زاده30009مصالح بناییتهران، انقلابتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس گیوه چیان30009مصالح بناییتهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس حسینی منفرد1500017مصالح بناییاقدسیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اسدی50007مصالح بناییتهران، جمهوریتائیدیه اخذ شده است
اداری - تجاریمهندس لنگری100008مصالح بناییتهران، مولویتائیدیه اخذ شده است
تجاری - مسکونیمهندس بیگی30009مصالح بناییتهران، هفتتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس کاظمی30002مصالح بناییکهریزکتائیدیه اخذ شده است
صنعتیمهندس علی مراد40008مصالح بناییتهران، جنت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نجفی600012مصالح بناییتهران، ششم بخارستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس صارمی400010مصالح بناییتهران، دوم بخارستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس لطیفی100002مصالح بناییپردیستائیدیه اخذ شده است
فرهنگی ورزشیمهندس اسماعیلی20008مواد معدنی FR1700تهران، میدان سپاهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس پور وثوقی1400010مصالح بناییشهرریتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شمس1000014مصالح بناییتهران، ازگلتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس غلامی20008مواد معدنی FR1700تهران، شریعتیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس دریاب800011مواد معدنی FR1700تهران، میردامادتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس نوبخت90009مصالح بناییتهران، چیذرتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شریف30002مصالح بناییتهران، تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
سولهمهندس علیدوست10006مواد معدنی FR1700تهران، وحدت اسلامیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس بحر العلومی30004مصالح بناییتهران، بازارتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس موذن700011مصالح بناییتهران، جمهوریتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس مهابادی1000015مصالح بناییتهران، فرمانیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس گل محمدی1300011مصالح بناییتهران، نیاورانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس روحانی30009مصالح بناییتهران، تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مجموع مساحت اجراء شده:153,000 متر مربع

پروژه های انجام شده در سال 1400-1399

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع مصالح مقاوم حریقآدرسمرحله پروژه
تجاریمهندس فکری30006مصالح بناییتهران،بازارتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس محمدی900010مصالح بناییتهران،جردنتائیدیه اخذ شده است
ورزشیمهندس شهبازی20003مصالح بناییتهران،جاجرودتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس علی محمدی35004مصالح بناییرودهنتائیدیه اخذ شده است
تجاری،اداریمهندس جواهرساز450010مصالح بناییتهران،آرژانتینتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس اعیانی فر20007مصالح بناییتهران،وزراتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس محرمی30008مصالح بناییتهران،تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مسکونیبانک شهر1500013مصالح بناییتهران،یافت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس میره ای25007مصالح بناییتهران،فرمانیهتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس سلطان محمدی60009مصالح بناییتهران ، اقدسیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس فراهانی7006مصالح بناییتهران،فاطمیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شیری15008مصالح بناییتهران،گلشن دوستتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس گیوه چیان30008مصالح بناییتهران،تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مرکز پزشکیمهندس مولایی75008مواد معدنی FR1700تهران ،سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس سلطان محمدی25008مصالح بناییتهران،جنت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نقی زاده30008مصالح بناییتهران ، انقلابتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس حسینی منفرد1600015مواد معدنی FR1700تهران،اقدسیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس ملکان1200016مواد معدنی FR1700تهران،باغ فیضتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس فریدونی40008مصالح بناییتهران ، جمهوریتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس نجفی40008مصالح بناییتهران،آرژانتینتائیدیه اخذ شده است
تجاری،مسکونیمهندس زواره1300014مواد معدنی FR1700تهران،آجودانیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونی ، تجاریمهندس چیذری30008مصالح بناییتهران ، چیذرتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اسمائیلی15007مصالح بناییتهران،امام حسینتائیدیه اخذ شده است
تجاریفرش مشهد43004مصالح بناییتهران ، مولویتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شمس830013مصالح بناییتهران ، ازگلتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس مهدی فر16007مصالح بناییتهران ، لشگرتائیدیه اخذ شده است
مجموع مساحت اجراء شده:136,400متر مربع

پروژه های انجام شده در سال 1399-1397

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع مصالح مقاوم حریقآدرسمرحله پروژه
مسکونیمهندس تمدن نژاد80009مصالح بناییتهران،تجریشتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس بهشتی35008مصالح بناییتهران،سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس عربگری23008مصالح بناییتهران،بازارتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس خوانین زاده18008مصالح بناییتهران،یوسف آبادتائیدیه اخذ شده است
تجاری،اداریمهندس مرزدار480011مصالح بناییتهران،هرویتائیدیه اخذ شده است
هتلمهندس پناهی1300015مصالح بناییتهران،کریم خوانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس یوسف پور45009مصالح بناییتهران،دیباجیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس صالحی70009مصالح بناییتهران،نیاورانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس فیروزی25008مصالح بناییتهران،تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس مهدی60009مصالح بناییتهران ، میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس دانشور1000011مصالح بناییتهران،اقدسیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونی،تجاریمهندس مهابادی1100010مصالح بناییتهران،پاسدارانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس برزگری20008مصالح بنایی و FR1700تهران،قیطریهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس میلانی60008مصالح بناییتهران ،میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیدکتریغمایی50008مصالح بناییتهران،الهیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس محمد زاده800012مصالح بناییتهران ، جمارانتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس آشتیانی60004مصالح بناییدربندسرتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس ثابتی500010مصالح بناییتهران،پاسدارانتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس عامری30008مصالح بناییتهران ، مفتحتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اشتری20008مصالح بناییتهران،پیروزیتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس نائینی زاده500014مصالح بناییتهران،توانیرتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس عبدالمالکی60009مصالح بناییتهران ، پاسدارانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس قنبر50009مصالح بنایی،رنگ متورم شوندهتهران،سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
مجموع مساحت اجراء شده:127,400متر مربع

پروژه های انجام شده در سال 1397-1396

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع متریال ضد حریقآدرسمرحله پروژه
تجاری-مسکونیمهندس سروش1400017مصالح بناییتهران،یوسف آبادتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس جهاندیده800011مصالح بناییتهران،آزادیتائیدیه اخذ شده است
برج باغمهندس مشهدی زاده1000016مصالح بناییتهران،بوکانتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس محمودی1000010مصالح بناییتهران،پاسدارانپروژه متوقف شده
اداریمهندس عسگری40009مصالح بناییتهران،میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس فرید1500015مصالح بناییتهران،ولنجکتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس ناظم زادگان18008مصالح بناییتهران،سبلانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس شیروانی2200022مصالح بناییتهران،چیتگرپروژه متوقف شده
مسکونیمهندس محمودی700014مصالح بناییتهران،الهیهتائیدیه اخذ شده است
اداری ، تجاریمهندس صبوری نیا1500012مصالح بناییکرج،کاشانیتائیدیه اخذ شده است
فرهنگی،ورزشیارگان دولتی500005مواد معدنی CAFCO C400تهران،تهرانپارستائیدیه اخذ شده است
مجموع متراژ:156,800 متر مربعتعداد دفعات اخذ تائیدیه:11

پروژه های انجام شده در سال 1396-1395

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع متریال ضد حریقآدرسمرحله پروژه
تجاری-مسکونیمهندس موسی زاده93009مصالح بناییتهران،مجیدیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیدکتر صدر26008مصالح بناییتهران،زعفرانیهتائیدیه اخذ شده است
مسکونیآموزش و پرورش1500015مصالح بناییتهران،ولنجکتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس فریدون فر650010مواد معدنیFR1700تهران،آجودانیهتائیدیه اخذ شده است
اداریمهندس اقلیما750010مصالح بناییتهران،جردنتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس پرنیان1600014مصالح بناییتهران،زعفرانیهتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس فرید800012مصالح بناییتهران،زعفرانیهتائیدیه اخذ شده است
برج باغمهندس منایی950015مصالح بناییتهران،بوکانتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس جعفری35008مصالح بناییتهران،جهان کودکتائیدیه اخذ شده است
صنعتیکیمیا دارو220003مصالح بناییکرج،کرمان خودروتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس مرعشی600012مصالح بناییتهران،اندرزگوتائیدیه اخذ شده است
مجموع متراژ:105,900 متر مربعتعداد دفعات اخذ تائیدیه:11

پروژه های انجام شده در سال 1395-1394

کاربری پروژهکارفرمامساحتتعداد سقفنوع متریال ضد حریقآدرسمرحله پروژه
مسکونیمهندس تاجیک22007مصالح بناییتهران،رسالت،نیروی دریاییتائیدیه اخذ شده است
تجاری-مسکونیمهندس عربی430011مصالح بناییتهران،میردامادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس مولاپور26008مصالح بناییتهران،هفت تیرتائیدیه اخذ شده است
تجاری-مسکونیحاج آقا رادفر600010مصالح بناییتهران،گیشا خ13تائیدیه اخذ شده است
تجاری -مسکونیمهندس باباکردی35009مصالح بنایی،مواد معدنیتهران،هفت حوضتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس فولادی18008مصالح بناییتهران،نیروی هواییتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس رزاق زاده23008مواد معدنیFR1700تهران،خیابان دماوندتائیدیه اخذ شده است
تجاری-مسکونیمهندس خوش اخلاق43008مصالح بناییتهران،مجیدیهتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس رجبی47009مصالح بناییتهران،سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
مسکونیمهندس اکبری2700016مصالح بناییتهران،سعادت آبادتائیدیه اخذ شده است
تجاریمهندس فشارکی32009مصالح بناییتهران،پیروزیتائیدیه اخذ شده است
مجموع متراژ:61,900 متر مربعتعداد دفعات اخذ تائیدیه:11

keyboard_arrow_up